Programa electoral

Veus Progressistes

I. Illes Socials

HABITATGE

1

Promourem limitar l’increment del preu de lloguer o preu màxim de lloguer d’un nou pis que entra al mercat, i dotarem als municipis de la capacitat de determinar, de forma temporal, àrees de mercat tens per increments de rendes abusives de lloguer d’habitatge habitual que impedeixen l’accés a l’habitatge mitjançant un lloguer assequible. L’objectiu és garantir la possibilitat d’intervenció pública en el cas de rendes abusives amb una llei específica amb instruments sancionadors, en què el preu de lloguer del nou contracte no podrà pujar més d’un 10 % de la mitjana de preu dels últims quatre anys de l’àrea on està ubicat l’habitatge que s’estableixi com a índex general de la zona.

2

Establirem incentius als bons arrendadors per fixar preus de lloguer accessibles (considerarem aquests com a preu mitjà entre el preu de mercat i el social ) per fomentar contractes de llarga durada i lloguers assequibles, i incrementarem la desgravació progressiva dels imposts sobre les rendes.

3

Instarem a possibilitar, amb la finalitat de destinar els majors ingressos a habitatge social, incrementar la quota de l’IBI en :

  • Recàrrecs als edificis inadequats, que mantenen un profit superior al que els atorga l’actual planejament, als edificis fora d’ordenació i a tots els edificis no agraris en sòl rústic.
  • Als habitatges buits (més de dos anys sense habitar), i augment de la quota mitjana de l’IBI en un 25 % als habitatges no principals, on no hi ha cap empadronament.
  • Un 50 % (bonificant els residents en un 50 %) en els sectors en què s’ha dut a terme una inversió pública en espai públic i equipament, per destinar-les a polítiques d’habitatge assequible, tot prioritzant les actuacions dins el sector, barri o districte.

4

Reclamarem una major penalització de les accions delictives d’assetjament immobiliari.

5

Impulsarem la derogació de les disposicions de la Llei d’emprenedors estatal que obri la porta als estrangers a aconseguir visat i autorització de residència a canvi de l’adquisició d’habitatges de més de 500.000 €.

6

Instarem a revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI (societats cotitzades anònimes d’inversió en el mercat immobiliari), exemptes del pagament de l’impost de societats amb una bonificació del 95 % de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l’habitatge assequible i dotar l’administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d’habitatge necessàries.

7

Impulsarem la modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i totes les reformes legals necessàries per derogar immediatament l’Índex de referència de préstecs hipotecaris com a tipus oficial de referència per a préstecs hipotecaris, per considerar que l’IRPH és opac, influenciable per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i que ha de ser considerat abusiu.

8

Exigirem incrementar els recursos judicials per donar una resposta ràpida i adequada al col·lapse de les demandes per clàusules sòl.

9

Instarem al Govern estatal a fer les modificacions necessàries per tal que el superàvit pressupostari i el consegüent romanent de tresoreria municipal se puguin destinar a finançar programes d’habitatge públic assequible, mitjançant la modificació de la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

10

Instarem a aprovar una estratègia d’habitatge en l’àmbit estatal per tal que el cost d’accés a l’habitatge no superi el 25 % dels ingressos i aconseguir un 30 % d’habitatge social en els municipis de més de 20.000 h.

FEMINISMES

1

Desenvoluparem la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Pacte d’estat contra la violència de gènere.Augmentarem les dotacions econòmiques destinades a les comunitats autònomes ientitats locals.

2

Inclourem continguts d’igualtat en els temaris per accedir a la funció pública.

3

Promourem la creació del Ministeri d’Igualtat i la dotació dels recursos humans i materials necessaris perquè es puguin desenvolupar les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere incloses en les lleis. Dotarem cada ministeri d’unitats d’igualtat. 

4

Dotarem de recursos sufcients la lluita contra el tràfic de persones i la prostitució. 

5

Realitzarem campanyes de sensibilització contra les violències masclistes. 

6

Impulsarem la coeducació com un eix essencial i transversal del sistema educatiu espanyol i impulsarem matèries encaminades a assegurar el coneixement del feminisme, la seva història, les seves aportacions, a l’alumnat de secundària i batxillerat. Inclourem continguts d’igualtat i salut afectivosexual en l’ensenyament obligatori de manera transversal en totes les matèries. 

7

Revisarem les condicions de les dones internes en centres penitenciaris. 

8

Promourem la formació en matèria d’igualtat i violència de gènere per als professionals dels àmbits educacional, sanitari, social, policial i judicial. 

9

Augmentarem els permisos de maternitat i paternitat. Protegirem les persones que realitzen tasques de cura i les treballadores dels sectors especialment feminitzats. 

10

Combatrem el sexisme en els mitjans de comunicació i les campanyes publicitàries. Reforçarem l’Observatori de la imatge de les dones. 

SERVEIS SOCIALS

1

Modificarem tota la normativa estatal que actualment facilita que els joves entre 19 i 21 anys puguin complir sentències a centres socioeducatius per a menors de 18 anys. Proposam un debat amb professionals que profunditzin aquests tema i presentin una proposta que limiti a l’accés dels joves entre els 19 i 21 anys als centres destinats a menors entre 14 i 18 anys. Limitacions per edat, per reincidència i per tipus de delicte. 

2

Promourem un Pla de finançament per a la creació de serveis i programes d’atenció a les persones amb dependència. 

3

Treballarem per aconseguir que el Govern de l’Estat garanteixi, com a mínim, el 33 % del finançament dels serveis d’atenció a les persones amb dependència, per tal que incorpori el nivell acordat en el ançament, així com el pagament a la seguretat social de les cuidadores. 

4

Convertirem la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència amb dues lleis. Per una banda, la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per a persones majors, i per l’altra, la Llei de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per a persones amb discapacitat. Perquè no és pot tractar igual, per exemple, una persona major amb un alzheimer que un jove amb dependència amb discapacitat física. 

5

Reclamarem que es revisi el decret estatal de valoració de la discapacitat per garantir que malalties cròniques i degeneratives tinguin garantit, com a mínim, un 33 % de grau de discapacitat des del diagnòstic de professionals de la sanitat pública.

6

Impulsarem la modificació de la legislació de les pensions no contributives pertal que els ajuts de serveis socials nalistes i els de rendes socials tipus rendes garantides orendes mínimes no computin per calcular la quantia de la PNC.

7

Modificarem la Llei d’estrangeria perquè els menors estrangers no acompanyats (MENAS), en obtenir el primer permís de residència una vegada han arribat a la majoria d’edat, a la vegada també aconsegueixin el primer permís de treball.

8

Promourem la modificació de la legislació que impedeix que una persona amb situació d’irregularitat administrativa no pugui percebre ajuts econòmics davant unasituació de necessitat valorada pels serveis socials.

9

Reclamarem el compliment de la Carta Social i augmentarem la intensitat decobertura de les pensions mínimes, fins al 60 % del salari mitjà.

EDUCACIÓ

1

Demanarem un increment de les despeses públiques en educació, perquè s’hi destini un 5 % del PIB.

2

Derogarem la Llei d’educació vigent i treballarem per consolidar una nova llei educativa feta a partir del diàleg amb tota la comunitat educativa, una llei que fonamenti les bases per a una educació pública i de qualitat.

3

Defensarem la universitat pública i establirem una reducció de les taxes universitàries, així com un sistema de beques i ajuts per compensar les desigualtats i en el qual es tenguin en compte els costos de la insularitat.

4

Potenciarem, conjuntament amb les comunitats autònomes amb llengua pròpiadiferent del castellà i com a forma de normalització lingüística, el català, el gallec i el basc —segons pertoqui— en tots els estadis de l’educació. A més, vetlarem per fer complir elspreceptes que estableix la Carta Europea de les Llengües Regionals i/o Minoritàries.

5

Promourem una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i potenciarem laxarxa d’ensenyament de titularitat pública. Defensarem el respecte als criteris de no-discriminació en la gestió de la xarxa concertada, a partir de la premissa que el règim de concert ha de tenir una funció social i de complement a la xarxa pública, cosa que ha d’implicar una revisió dels criteris de manteniment dels concerts educatius amb els centres que discriminen per raó de sexe, religió o d’altres.

6

Facilitarem la inversió en formació professional de les comunitats autònomes amb un augment del pressupost i en exibilitzarem les condicions per permetre’n la continuïtaten els estudis i l’accés al mercat laboral.

7

Augmentarem i promocionarem l’FP Dual entre el professorat d’FP, l’alumnat i el món empresarial, mitjançant convenis amb els agents implicats.

8

Impulsarem una nova normativa per potenciar l’autonomia dels centres docents, amb la finalitat de exibilitzar-ne l’organització i facilitar la implantació de nous modelsdidàctics (aprenentatge cooperatiu, treball per ambients o per projectes, etc.)

9

Proposarem un pla d’inversions per fomentar l’etapa educativa 0-3 i augmentaremla xarxa d’escoletes, amb el consens de les comunitats autònomes.

10

Proposarem un nou sistema d’accés a la funció pública docent, en el qual es reconegui més l’experiència del professorat.

SALUT

1

Garantirem l’assistència sanitària pública accessible, de qualitat i universal. Treballarem perquè estigui ben finançada i sigui eficient.

2

Desenvoluparem una Llei d’adiccions que inclogui la prohibició de la publicitat del joc, l’increment del gravamen de begudes sucrades, l’ampliació d’espais sense fum, la prevenció del consum d’alcohol en menors i l’adicció a Internet i el joc en línia.

3

Impulsarem l’augment d’especialistes interns residents d’acord a criteris de planficació de necessitats presents i futures de professionals.

4

Impulsarem un pla de salut mental i de prevenció del suïcidi que n’asseguri elsrecursos necessaris.

5

Exigirem programes de salut per a les poblacions més vulnerables.

6

Prioritzarem les polítiques de captació i retenció del talent investigador en salut, exportarem el decret de carrera investigadora a la resta de l’Estat.

7

Promourem una llei de cures pa liatives que asseguri una mort digna a totes lespersones.

8

Exigirem la millora de la transparència del sistema sanitari, les seves dades d’activitat i els resultats en salut.

9

Vigilarem la concertació amb la sanitat privada, ens posicionarem contra noves privatitzacions de serveis.

10

Impulsarem plans de promoció d’hàbits de vida saludables i d’educació afectiva i sexual a la infantesa i la joventut.

LGTBI+

1

Aprovarem una llei integral per garantir els drets de les persones LGTBI+ a tot l’Estati crearem un Consell LGTBI+ estatal per tenir un òrgan de participació per al co lectiu.

2

Formaren als treballadors i treballadores de l’Administració pública en relació amb les persones LGTBI+, per erradicar les discriminacions per raons de sexe o gènere, fent èmfasi, especialment, als cossos de seguretat de l’estat i als treballadors de la sanitat pública.

3

Desenvoluparem campanyes informatives i de visibilització de la diversitat d’orientacions i identitats de gènere diverses i/o no normatives, així com campanyes específiques per a la denúncia d’agressions LGTBIfòbiques.

4

Convocarem línies específiques d’ajuts a les entitats sense ànim de lucre que treballen activament pels drets del col·lectiu LGTBI+ des de qualsevol àmbit, bé siguicultural, juvenil o d’àmbit universitari.

5

Implementarem la PrEP i farem campanyes de prevenció i de salut sexual. També farem campanyes específiques per combatre el denominat sida social, la discriminació que pateixen les persones seropositives.

6

Promourem programes d’atenció i suport a la gent gran i dependent LGTBI+ per tal que no es donin situacions de discriminació.

7

Facilitarem els mecanismes existents per a l’estudi i atorgament de la condició d’asilat i l’accés a la protecció subsidiària per motius de persecució per orientació sexual o de gènere.

8

Impulsarem programes de cooperació al desenvolupament que promoguin i garanteixin els drets humans de les persones LGTBI+, així com la denúncia de les polítiques i actuacions dels governs que penalitzin o discriminin per motius d’orientació sexual i de gènere.

9

Posarem en marxa mesures d’acció positiva per a les persones trans*, especialment les dones, a les contractacions públiques per incentivar a les empreses públiques i privades la inserció laboral de persones trans* o amb identitats no normatives.

10

Recuperarem i mantindrem la memòria històrica de lluita del moviment LGTBI+ i dels activismes seropositiu i transsexual, visibilitzant la feina dels pioners i en digni carem la memòria mitjançant la difusió de la cultura LGTBI+.

GENT GRAN

1

Reconeixerem les pensions com un dret reconegut a la Constitució espanyola.

2

Garantirem l’increment anual de l’import de les oensions, com a mínim amb l’increment anual de l’índex de preus al consum (IPC).

3

Establirem una pensió mínima garantida d’un import no inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

4

Garantirem que el possible dèficit de la Seguretat Social pel que fa a les pensionssigui cobert amb càrrec als Pressuposts generals de l’Estat.

5

Aprovarem complements especials per igualar l’import de les pensions que es cobren a Balears respecte de les pensions mitjanes que es cobren a l’Estat i l’import de les pensions de les dones respecte les dels homes .

6

Modificarem el tractament scal de les pensions a l’impost de renda de les persones físiques (IRPF) alliberant de retenció fiscal i tributació l’import percebut fins al límit fixat com a salari mínim interprofessional (SMI).

7

Promourem que no es promogui des de l’Estat la contractació de plans privats de pensions, com a substitutoris de les pensions públiques, i n’eliminarem tant les desgravacions per inversió com la tributació per rescat.

8

Aconseguirem una millor regulació i transparència dels viatges de l’IMSERSO, així com potenciarem el turisme cultural i el turisme d’intercanvi intercultural de les persones majors.

9

Elaborarem i aprovarem una Llei general de protecció i drets de la gent gran.

10

Donarem suport econòmic des de l’Administració a les famílies amb persones grans a càrrec seu, n’establirem i dotarem les partides pressupostàries necessàries.

JOVENTUT

1

Proposarem l’edat legal per a l’exercici del vot als 16 anys a l’Estat espanyol.

2

Impulsarem la promoció pública i la reserva de quotes d’habitatges de lloguer a preus inferiors al mercat per a joves que no ultrapassin un nivell màxim d’ingressos, mitjançant una borsa pública d’habitatges destinada a aquesta nalitat.

3

Promourem crèdits blans, avals i subvencions a fons perdut a les persones joves per a la compra d’un habitatge.

4

Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement de les i els adolescents LGTB, creació i/o suport a serveis de suport i orientació a joves LGTB i d’espais segurs i oberts per a la socialització.

5

Desenvoluparem programes per reduir significativament el fracàs escolar dels joves i l’impuls als programes de qualificació professional inicial (PQPI). Enfortirem almateix temps el paper de la comunitat educativa i de la formació contínua.

6

Impulsarem programes de formació i d’inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d’ocupació social i ambiental.

7

Reconeixerem els drets laborals i socials dels becaris i dels joves investigadors.

8

Fomentarem la pràctica de l’esport, la música, el teatre, el cinema i la literatura fets per joves, així com de l’oci no basat en el consumisme i la participació democràtica a tots els centres educatius.

9

Impulsarem campanyes de prevenció periòdiques dirigides a tota la població, centrades en missatges de prevenció i solidaritat, així com campanyes especí ques destinades a co lectius amb vivències generalitzades de la sexualitat particulars (adolescents, joves, persones que exerceixin la prostitució), i campanyes d’informació sobre altres malalties de transmissió sexual.

10

Proposarem la realització programes de prevenció de la violència de gènere entre les persones joves.

ESPORTS

1

Promourem la regulació estatal de l’exercici de les professions de l’esport. D’aquesta manera, es podrà garantir una activitat física saludable, segura i de qualitat amb professionals que tenguin la formació adequada en funció de l’activitat que s’ha de fer.

2

Apostarem per un enfocament de «l’esport per a totes les persones», en el qual l’objectiu fonamental sigui la millora del benestar de la població en general a nivell físic,psicològic i social.

3

Treballarem per aconseguir que els esportistes i clubs esportius de les Illes Balears puguin competir a les competicions d’àmbit estatal en igualtat de condicions amb la restade comunitats autònomes.

4

Lluitarem contra la violència, la discriminació, el racisme i el masclisme a l’esport a través de tots els mitjans possibles, i fomentarem l’educació en valors a través de la pràctica esportiva.

5

Proposarem un règim específic per a l’activitat esportiva, per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i les entitats esportives, així com estudiarem les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de voluntariat en l’esport, fent possible la cohabitació amb la pràctica més professional.

6

Estudiarem mesures per regular l’activitat de les cases d’apostes esportives.

7

Impulsarem la democràcia, la transparència i la participació en el món de l’esport.

SOLIDARITAT INTERNACIONAL I DRETS HUMANS

1

Avançarem en la coherència de polítiques de desenvolupament amb l’objectiu d’evitar les conseqüències negatives que determinades actuacions suposen per als drets iel desenvolupament d’altres països.

2

Augmentarem el pressupost del govern espanyol per a cooperació internacional de manera progressiva ns a arribar al 0,7 % del PIB al nal de la legislatura.

3

Donarem suport a les persones refugiades que arribin a Espanya, en garantirem la seva entrada al país i una partida pressupostaria su cient per satisfer-ne les necessitats. També ajudarem les embarcacions de rescat i suport a persones refugiades o migrants a la Mediterrània, en defensarem la seva operativitat i posarem a la seva disposició els ports de tot l’Estat.

4

Garantirem la participació de tots els agents de cooperació internacional en el disseny i estratègia de la política de cooperació internacional al desenvolupament de l’Estat espanyol, així com la coordinació de totes les intervencions del govern espanyol amb els diferents agents de cooperació que treballen sobre el terreny.

5

Impulsarem de manera especial la cooperació amb els països de la Mediterrània i els països menys avançats (PMA).

6

Disminuirem la despesa militar per centrar-la principalment en actuacions d’emergències i destinar una part del que s’estalvia a solidaritat internacional.

7

Ressuscitarem processos de diàleg intercultural i interreligiós que facilitin la difusió de la cultura de pau i la denúncia del militarisme.

8

Promourem el comerç just.

9

Actuarem amb un respecte escrupolós per la legalitat internacional pel que fa a qualsevol classe d’intervenció militar a l’estranger.

10

Suprimirem qualsevol classe d’ajuda a la indústria armamentística i establirem un seguiment clar i transparent del comerç d’armes.

II. Illes Sostenibles

ECONOMIA
Finançament i infraestructures

1

Impulsarem un nou model de finançament autonòmic que reculli el principi d’ordinalitat i de la sobirania fiscal per a les Illes Balears.

2

Exigirem la supressió de la “Llei Montoro”, que permeti alliberar els 500 milions d’euros que tenen retinguts els ajuntaments de les Illes Balears i permetre inversions necessàries.

3

Reclamarem l’aplicació de la part fiscal del nou Règim Econòmic i Fiscal per a les Illes Balears que ha quedat pendent, així com les millores que es trobin necessàries.

4

Exigirem les inversions estatutàries pendents per a inversions ferroviàries, reconversió de zones turístiques madures i d’altres. També exigirem un increment de les inversions, via pressuposts estatals, que permeti el desenvolupament del Pla de Mobilitat de les Illes Balears, la implementació del nou model energètic, la depuració d’aigües, etc.

5

Impulsarem un model de cogestió aeroportuària i portuària, i que l’Estat aposti perun model descentralitzat, com els que tenen els principals països del nostre entorn. Ésfonamental per a la nostra economia tenir un major control sobre els ports i els aeroports, atès que són les principals infraestructures econòmiques de les Illes Balears en les qualsno tenim, ara per ara, capacitat d’incidència.

Sectors econòmics

6

Afavorirem els sectors econòmics que donin major valor afegit, que siguin capaços de crear llocs de feina de qualitat i que demandin major formació: empreses innovadores,empreses de base tecnològica, indústria cultural i creativa, indústria nàutica, turismesostenible, responsable i inclusiu, etc.

7

Avançarem cap a un model laboral turístic des de la perspectiva de gènere, basat adigni car el treball del sector turístic, a garantir la conciliació familiar dels treballadors i treballadores i a reduir l’abandonament escolar.

8

Promourem la recerca, la innovació, la creativitat i l’adaptació dels sectors econòmics a les noves necessitats dels usuaris i a les majors exigències mediambientals, especialment en residus i energia.

Economia social

9

Fomentarem, en el si de les administracions públiques, la utilització de serveis i productes inspirats en els principis del comerç responsable, les finances ètiques, l’economia circular i l’economia local, social i solidària.

Fiscalitat

10

Farem un estudi sobre el possible finançament d’una Renda Bàsica de Ciutadania, sobre la base de la creació d’un tipus únic d’IRPF a tot l’Estat i la seva distribució per comunitats autònomes. Seguirem l’experiència de Finlàndia i d’algunes regions d’Holanda en la manera d’implementar el finançament i l’aplicació d’una Renda Bàsica de Ciutadania.

11

Impulsarem la innovació i la inversió en sistemes productius més nets, per una part, mitjançant la concessió de deduccions i, de l’altra, amb la creació de nous impostos i taxes mediambientals que gravin les emissions de CO2 i altres gasos contaminants o d’efecte hivernacle, l’ús de combustibles fòssils, els residus contaminants i l’ús de bosses de plàstic.

12

Demandarem la reducció de l’IVA del 21 % al 10 % aplicat als serveis de reparació, de segona mà i de lloguer com a mesura contra l’obsolescència programada, per reduir la càrrega impositiva i el preu de les reparacions o de la reutilització d’articles, enfront de la compra de productes nous, a la vegada que incentivarem els fabricants perquè els seus productes siguin reparables i duradors.

Ocupació i pensions

13

Proposarem un acord per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions i el seu augment, lligat com a mínim a l’IPC. Així mateix, proposarem crear un complement específic insular perquè les pensions que es cobren a les Illes Balears arribin a la pensió mitjana de l’Estat.

14

Reclamarem la derogació de la darrera reforma laboral del govern de Rajoy, que elgovern socialista de Pedro Sánchez ha plantejat reformar parcialment.

15

Aprovarem mesures per eliminar la bretxa salarial existent entre dones i homes.

16

Limitarem les condicions d’utilització dels contractes temporals i donarem incentius per convertir-los en indefinits, per tal de reduir la temporalitat i la precarietat en la contractació, així com donar una millor protecció social al treball x-discontinu, sobretot a les treballadores de la llar i al col·lectiu de les cambreres de pisos.

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

1

Reivindicarem el reconeixement del fet insular en tots els reglaments d’àmbit estatal i europeu. Un reconeixement que millori les condicions per a l’activitat agrària en aspectes importants, com les ajudes al transport de mercaderies, el preu dels insums o el preu delsproductes locals, i que així es reflecteixi en els reglaments d’ajudes al sector agrari.

2

Exigirem reduccions en l’impost de la renda i de societats per les di cultats que suposadur a terme una activitat agrària en territoris insulars de gran afectació pel canvi climàtic i la desertització.

3

Habilitarem fons específics per conservar el patrimoni genètic insular, molt més ric que en el continent, en varietats de cultius d’espècies herbàcies i llenyoses i en races autòctones. També habilitarem fons per classi car, conservar, estudiar i fer la prospecció de totes les espècies cultivades i criades conegudes, i ho dotarem amb els recursos econòmics i humans derecerca necessaris.

4

Impulsarem que des de l’Estat espanyol es defensi la utilització de les aigües regenerades en l’àmbit europeu en el nombre més gran de cultius possibles, per poder fer front als reptes de l’adaptació al canvi climàtic, sense acceptar les restriccions que es volen imposar des dels països del nord d’Europa.

5

Proposarem millores en els dispositius de control efectiu de les mercaderies que venen de fora de les Illes Balears. Tant pel que fa a plagues, malalties i espècies invasores, com en la supervisió de productes agroalimentaris en general.

6

Proposarem que en el nou Pla Estratègic d’ajudes agrícoles europeu les Illes Balearssiguin classi cades com a Zones desafavorides amb limitacions específiques, tal com s’exposa en els reglaments actuals des del principi, pel fet insular, sense haver de ser necessària capaltra justificació posterior.

7

Continuarem treballant conjuntament amb el Ministeri i la resta de comunitats autònomes afectades amb un pla de contingència a llarg termini en relació a la plaga de la Xylella fastidiosa, que haurà de ser sufragat amb fons estatals.

8

Donada la bona acollida que ha tingut la creació de reserves marines i els bons resultats en la recuperació de les pesqueres els darrers anys, seguirem treballant en l’ampliació de la Xarxa de Reserves Marines a les Illes Balears, especialment en aigües exteriors, i en la protecció dels hàbitats marins.

9

Sol·licitarem la creació d’un marc normatiu de pesca sostenible a les Illes Balears per fomentar l’aprofitament racional dels recursos pesquers i la perdurabilitat de l’activitat pesquera professional i recreativa. Afavorirem la creació de plans de gestió participativa per a la pesca entre els agents del sector interessats (científics, ecologistes, administracions, pescadors i comercialitzadors).

MEDI AMBIENT
Territori, biodiversitat i recursos naturals

1

Declararem Espanya lliure de transgènics, tenint en compte criteris mediambientals (relatius a la biodiversitat), econòmics (no dependència de les empreses de transgènics), socials (avançar cap a la sobirania alimentària és insostenible amb augmentar la dependència de les companyies de transgènics) i culturals (la preservació de la diversitat natural de les llavors i dels conreus locals).

2

Derogarem les modificacions efectuades a la Llei de forests per part del govern del PP. Recuperarem la Llei de 2006 i millorarem aquells aspectes que ho necessitin per tal de garantir l’adequada protecció dels boscos i la seva biodiversitat.

3

Protegirem el litoral a través de la revisió i eventual modificació de la Llei de costes. Traspassarem la competència de costes de l’Estat a la CAIB. Estendrem les competències pesqueres i ambientals marines de Balears a tota la plataforma continental de les Illes. Farem una aplicació estricta i tramitació de les delimitacions de domini públic. Gestionarem el litoral basant-nos en el principi de capacitat de càrrega.

4

Impulsarem la redacció d’un nou Pla Hidrològic estatal basat en les conques naturals, que garanteixi la sostenibilitat dels recursos hídrics.

5

Elaborarem una llei-marc en l’àmbit estatal sobre protecció animal que garanteixi la seva dignitat i estableixi mesures clares de protecció i control del comerç d’animals (amb especial esment al comerç electrònic i internacional), particularment d’espècies exòtiques i protegides, i que impossibiliti la declaració de Bé d’Interès Cultural d’espectacles que impliquen el maltractament animal.

6

Farem que l’Estat intensifiqui el control i vigilància de l’entrada d’espècies exòtiques i/o invasores a través dels ports i aeroports.

7

Impulsarem la dotació de recursos humans i materials suficients per a la gestió dels parcs naturals. Donarem suport als parcs naturals d’àmbit autonòmic o insular, finançant-los de manera adequada per dotar-los de recursos humans i materials suficients.

8

Durem a terme polítiques actives de restauració ambiental, finançades per l’Estat i gestionades des de les Illes Balears, que incloguin aspectes de recuperació de sòls contaminats, d’aqüífers degradats i de paisatges d’especial interès, tant rurals com urbans, amb ambicioses operacions de reconversió, en especial a la Platja de Palma.

Canvi climàtic, mobilitat i residus

1

Aprovarem una Llei estatal de canvi climàtic i desenvoluparem el Pla Estatal d’Energia i Clima per tal d’impulsar de forma decidida les energies renovables, l’eficiència energètica, l’autoconsum, l’autoproducció i la reducció del consum. Modificarem la normativa en matèria d’accessos i connexió per tal de permetre una major penetració de renovables en el sistema.

2

Desenvoluparem la normativa en matèria d’autoconsum, i en permetrem la facturació neta. Promourem desgravacions fiscals per a la instal·lació d’autoconsum que permetin un desplegament massiu arreu de tot el territori de l’Estat.

3

Impulsarem una revisió dels criteris i normes relatius a les xarxes de distribució d’energia elèctrica, de manera que es doni resposta a la necessària millora d’aquestes i permeti el desenvolupament de xarxes intel·ligents, així com la penetració de més renovables.

4

Impulsarem la doble interconnexió elèctrica entre illes, així com de Mallorca amb la Península.

5

Durem a terme un pla de sortida de l’energia nuclear a curt termini. Prohibirem el “fracking” (obtenció d’hidrocarburs per fractura hidràulica) i les prospeccions d’hidrocarburs. Eliminarem progressivament la generació d’energia a través de combustibles fòssils. Establirem un pla de tancament progressiu de les centrals tèrmiques.

6

Aprovarem un Pla estatal de prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic que inclogui ajudes suficients als territoris i a les poblacions més vulnerables i que abasti qüestions energètiques de reducció i control de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, o l’augment i la millora de la gestió dels embornals de carboni (com ara els boscos o la posidònia), entre d’altres.

7

Impulsarem la reducció d’emissions al trànsit marítim a través de la declaració del Mediterrani com zona de limitació d’emissions, i de mesures fiscals pel que fa al trànsit aeri.

8

Impulsarem la mobilitat sostenible, a través, especialment, del transport públic —tren de rodalia i de mitjana distància— i, en concret, a Mallorca amb el tren de Llevant i el tren d’Alcúdia; el tramvia, trambús o similar a Palma, en l’eix s’Arenal-Aeroport-Port-Ponent, i la completa electrificació de la xarxa ferroviària. Accessòriament, incentivarem mitjans de transport privats poc o gens contaminants, complementats per mesures desincentivadores de l’ús del vehicle privat contaminant. A Eivissa, Menorca i Formentera impulsarem el bus elèctric i l’electrificació dels cotxes i motos de lloguer.  

9

Impulsarem una xarxa viària diferenciada i segura per a ciclistes, amb possibilitat d’ús per a minivehicles elèctrics lents, com ara patins elèctrics.

10

Farem efectiu un conveni ferroviari digne i suficient que restitueixi, com a mínim, l’import que l’Estat ha deixat d’abonar en relació amb el Conveni ferroviari de 2008, de 443 milions d’euros.

11

Apostarem decididament per reduir, reutilitzar i reciclar els residus. Reduirem els envasos en circulació a través de la fiscalitat, les mesures normatives restrictives i el foment del retorn d’envasos.

12

Impulsarem la Responsabilitat ampliada del productor a fluxos importants de residus com els tèxtils i els mobles. Proposarem un IVA reduït i altres mesures fiscals per als models empresarials que apostin per la reutilització i/o la venda al detall que prescindeixin dels envasos d’un sòl ús. Farem un pla per acabar amb l’obsolescència programada.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1

Avançarem en l’autogovern gestionant el repartiment competencial des d’una perspectiva de Mallorca, amb vocació d’assumir les competències de proximitat que no tenguin sentit que encara les exerceixi l’Estat.

2

Reclamaren les competències d’ordenació del litoral, policia autonòmica i justícia. N’exigirem una adequada assignació pressupostària per dotar-les millor i lluitar amb eficàcia contra la corrupció, per arribar a gestionar-les més bé que l’Estat.

3

Convertirem els consells insulars en òrgans plenament autonòmics deslligats del control que exerceix l’Estat espanyol mitjançant la Llei de bases de règim local.

4

Tendrem la sobirania de les nostres dades i implantarem l’ús del programari lliure.

5

Exigirem a l’Estat espanyol que reguli les retribucions de la carrera professional del seu personal i un complement d’insularitat digne i igualitari a totes les administracions públiques, per evitar que els seus serveis quedin descoberts.

6

Exigirem la derogació de les disposicions addicionals de les lleis de pressuposts de l’Estat espanyol que impedeixen la regulació contractual i qualificacions de personal al sector públic instrumental.

7

Exigirem la derogació de l’anomenada “Llei Montoro”.

8

Exigirem a l’Estat que publiqui models en català a la Plataforma de Contractació per a totes les administracions, per afavorir l’ús de la contractació en català i amb models de documents de contractació en la nostra llengua.

9

Instarem a l’Estat espanyol modificar i actualitzar de la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat.

10

Impulsarem els serveis propis de les Illes Balears, com la policia autonòmica, que quedaran sota comandament propi, amb l’objectiu de dotar-los dels recursos necessaris per tal de garantir-ne l’eficàcia davant les emergències.

III. Illes Sobiranes

SOBIRANIA I MODEL D'ESTAT
Model d’Estat

1

Construirem un entramat d’aliances polítiques i socials amb altres forces d’arreu de l’Estat, especialment amb les forces sobiranistes d’esquerres i transformadores, que coincideixin en l’objectiu de reconèixer la plurinacionalitat i el plurilingüisme efectius de l’Estat espanyol i que defensin el dret a decidir dels pobles com a element innegociable davant qualsevol canvi de model d’Estat.

En coherència amb això, treballarem per la constitució d’un grup parlamentari confederal que agrupi totes les forces d’esquerra i sobiranistes dels pobles de l’Estat al Congrés i que pugui determinar la conformació de majories en el sentit apuntat al principi.

2

Defensarem  i promourem el model republicà i laic com a màxima expressió de la democràcia i forma de govern.

3

Prendrem les iniciatives necessàries (polítiques i/o judicials) per aconseguir la derogació de totes les mesures preses pel Govern espanyol que han suposat retallades a la nostra autonomia o impediments perquè es prenguin les decisions adequades que ens permetin la plena aplicació.

Finançament i REIB

4

Reclamarem i negociarem el concert econòmic solidari. Així, el Govern de les Illes Balears recaptaria tots els impostos i transferiria al Govern de l’Estat la quantitat pactada per als serveis comuns que prestés i per a un fons de solidaritat. Mentre no s’aconsegueix aquest objectiu de sobirania fiscal, seguirem treballant juntament amb la societat civil de les Illes Balears per aconseguir un sistema de finançament just per al nostre país que es basi en el principi d’ordinalitat i en una major capacitat de recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

5

Avançarem cap a l’establiment d’una relació bilateral amb el govern de l’Estat a partir de les comissions establertes per la recent reforma del REIB. Tot i que molt insuficient, suposa una primera passa cap al model de nou pacte amb l’Estat que defensam. Aprovar els punts que manquen, sobretot els referents a una fiscalitat diferenciada, ho farà el proper Congrés, per la qual cosa la nostra presència és indispensable per aconseguir el REIB complet tal com el reclama el nostre Parlament i la societat civil.

6

Reclamarem, tal com estipula el nostre Estatut d’autonomia, la cogestió dels nostres aeroports, com a primera passa cap a la plena gestió i de tots els ports i de la resta d’infraestructures estratègiques del nostre país.

7

Renegociarem els límits que imposa l’Estat central sobre la capacitat d’endeutament de la Comunitat Autònoma i els límits del dèficit pressupostari. En especial, lluitarem per derogar l’anomenada “Llei Montoro” i per condonar el deute creat a causa de l’infrafinançament crònic que pateixen les nostres institucions.

8

Reclamarem la consideració del transport públic terrestre insular de les Illes Balears com a servei públic essencial equiparat a un servei metropolità, per tal de rebre l’ajuda corresponent dels Pressuposts generals de l’Estat.

Unió Europea

9

Emprendrem les mesures necessàries per aconseguir una representació oficial del Govern de les Illes Balears a la Representació Permanent (REPER) de l’Estat espanyol davant la Unió, així com una representació directa, amb veu i vot, de les Illes Balears en el Consell de la Unió Europea, quan s’hi tractin temes de competència autonòmica o que afectin especialment les Illes Balears.

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

1

 Exigirem abolir la “Llei mordassa” i totes les altres normes restrictives dels drets civils i polítics.

2

Instarem que la Llei electoral estatal canviï la fórmula D’Hondt de distribució d’escons per la de Sainte-Laguë modificada, per tal que les cambres siguin molt més proporcionals i representatives.

3

Promourem la rebaixa a 16 anys l’edat mínima per poder votar en les convocatòries electorals.

4

Instarem que la circumscripció electoral sigui la Comunitat Autònoma, a la qual se li assignarà un nombre de diputats i diputades proporcional a la seva població.

5

Dotarem l’Agència Tributària de les Illes Balears de més competències. Mentrestant, exigirem una major coordinació amb la Delegació d’Hisenda de l’Agència Tributària Estatal, amb la finalitat de combatre el frau fiscal. Compartirem la informació estratègica que afecti les Illes Balears i millorarem la recaptació impositiva.

6

Defensarem i promourem el model republicà i laic com a màxima expressió de la democràcia. Denunciarem i demanarem la derogació del Concordat amb l’Església Catòlica.

7

Establirem l’obligatorietat legal de rendir comptes i de publicar els resultats en el web corresponent per a totes les institucions amb titularitat o finançament públic: la Casa Reial, el Consell General del Poder Judicial, els partits polítics, els sindicats i les organitzacions empresarials.

8

Impulsarem la normativa per implantar a l’Estat les clàusules socials i mediambientals perquè les empreses que estableixin una relació contractual o de prestació de serveis amb l’Administració compleixin criteris d’igualtat de gènere en matèria de salaris, percentatge d’homes i dones amb contractes temporals i a temps parcial, i percentatge de dones i homes en cada escala professional de l’empresa, així com criteris mediambientals de proximitat, utilització energies netes, entre d’altres.

9

Demanarem el control pressupostari del Parlament, del Congrés i del Senat, per conèixer en temps real com gasta el Govern estatal el pressupost. Exigirem la publicació de l’execució pressupostària en formats reutilitzables al mateix nivell de detall i amb la mateixa estructura que els Pressuposts generals de l’Estat.

10

Eliminarem les limitacions existents a la iniciativa popular, de manera que pugui utilitzar-se per modificar lleis de qualsevol rang i estendre aquests mecanismes a tots els àmbits de participació política, inclosa l’Administració local.

LLENGUA I CULTURA

1

Promourem que el català sigui llengua oficial a l’Estat i que aquest demani al Parlament Europeu que compleixi el seu deure constitucional de respectar i protegir la llengua catalana.

2

Promocionarem d’igual manera la interculturalitat de l’Estat mitjançant l’intercanvi cultural i lingüístic entre comunitats autònomes.

3

Demanarem la derogació de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana  o “Llei mordassa”.

4

Impulsarem el retorn del patrimoni de les Illes Balears, com els bous de Costitx.

5

Demanarem que el Ministeri de Defensa retorni la casa d’Emili Darder a Palma.

6

Instarem a l’Estat que compleixi amb la restauració i conservació de tot el patrimoni material del qual és titular a les Illes Balears.

7

Reclamarem competències pròpies i absolutes per decidir sobre la normativa lingüística, tant a les Illes Balears com a totes les administracions públiques, siguin competència de l’Estat o no ho siguin.

8

Instarem a l’Estat que asseguri l’ús de la llengua catalana en totes les plataformes que depenen de l’Estat (plataforma de contractació, subvencions i, en general, tot el que té a veure també amb l’Administració electrònica i digital).

9

Reclamarem a l’Estat les inversions i dotacions per mantenir els museus, arxius i edificis de titularitat estatal i que completi la museïtzació del Museu de Mallorca.

10

Exigirem a les distribuïdores cinematogràfiques una quota de pel·lícules subtitulades o doblades en les llengües diferents del castellà en els territoris que en tenen.

11

Reclamarem la compensació dels costos de la insularitat a les companyies teatrals i de dansa, als grups de música, als promotors d’exposicions i mostres artístiques i, en general, a tots els sectors culturals.